2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เรียนโรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 137-142 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการตัดสินใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกฝึกอบรมอาชีพ และ 2) จัดทำแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 140 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกฝึกอบรมอาชีพเพื่อต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ (ร้อยละ 33.04) หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร/ทำงาน (ร้อยละ 20.53) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกฝึกอบรมอาชีพของผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์/หลักสูตร ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสำคัญในระดับมาก จากนั้นทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งในตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม และตารางกำหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ TOWS Matrix แล้วนำมาจัดทำแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล ได้ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการแนะแนวอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานโรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล โครงการส่งเสริมการแข่งขันวิชาการด้านอาชีพ และโครงการ โรงเรียนฝึกอาชีพ (เรือนพิไล) แฟรนไชส์ 
ผู้เขียน
605740248-1 นาย ศรานนท์ เสริฐสูงเนิน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0