2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อค้นหาและสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด กรณีศึกษา หน่วยผ่าตัด 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 402-407 
     Editors/edition/publisher เสาวภา ฉิมหลวง และ ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อค้นหาความภาคภูมิใจ และเพื่อสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด หน่วยผ่าตัด 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ใช้แนวคิดสุนทรียสาธกเป็นหลัก ในการค้นหาประสบการณ์เชิงบวก เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ พยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 10 คน ใช้เกณฑ์ในการเลือกผู้มีส่วนร่วมแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลที่ได้มาหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ร่วมกับการวิเคราะห์ซออาร์ ออกแบบโครงการให้สัมพันธ์กับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และทฤษฏีความสุขเพอร์มา ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์เชิงบวกในการทำงานที่พยาบาลห้องผ่าตัด มีความสุข ความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น รองลงมาคือ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมผ่าตัด จากการศึกษา ทำให้ได้แนวทางการสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด ผ่านโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสุขภาพดีทำได้ด้วยตนเอง โครงการเรื่องเล่าสร้างความสุข โครงการพยาบาลห้องผ่าตัดทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน ผลการดำเนินโครงการพบว่า พยาบาลห้องผ่าตัดมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น เกิดความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้น มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 90 คำสำคัญ: สุนทรียสาธก การวิเคราะห์สออ่าร์ องค์กรแห่งความสุข ทฤษฏีความสุขเพอร์มา พยาบาลห้องผ่าตัด  
ผู้เขียน
605740259-6 นาง เสาวภา ฉิมหลวง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0