2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อค้นหาและสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด กรณีศึกษา หน่วยผ่าตัด 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
Date of Distribution 21 September 2019 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Conference Place วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 21 September 2019 
     To 21 September 2019 
Proceeding Paper
     Volume
     Issue
     Page 402-407 
     Editors/edition/publisher เสาวภา ฉิมหลวง และ ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 
     Abstract วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อค้นหาความภาคภูมิใจ และเพื่อสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด หน่วยผ่าตัด 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ใช้แนวคิดสุนทรียสาธกเป็นหลัก ในการค้นหาประสบการณ์เชิงบวก เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ พยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 10 คน ใช้เกณฑ์ในการเลือกผู้มีส่วนร่วมแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลที่ได้มาหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ร่วมกับการวิเคราะห์ซออาร์ ออกแบบโครงการให้สัมพันธ์กับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และทฤษฏีความสุขเพอร์มา ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์เชิงบวกในการทำงานที่พยาบาลห้องผ่าตัด มีความสุข ความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น รองลงมาคือ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมผ่าตัด จากการศึกษา ทำให้ได้แนวทางการสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัด ผ่านโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสุขภาพดีทำได้ด้วยตนเอง โครงการเรื่องเล่าสร้างความสุข โครงการพยาบาลห้องผ่าตัดทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน ผลการดำเนินโครงการพบว่า พยาบาลห้องผ่าตัดมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น เกิดความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้น มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 90 คำสำคัญ: สุนทรียสาธก การวิเคราะห์สออ่าร์ องค์กรแห่งความสุข ทฤษฏีความสุขเพอร์มา พยาบาลห้องผ่าตัด  
Author
605740259-6 Mrs. SAOWAPA CHIMLUANG [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0