2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สุนทรียสาธกกับการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยพฤติกรรมเชิงบวก กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวืชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยฃอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2562 
     ถึง 22 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 300-304 
     Editors/edition/publisher ปารณีย์ ลิมปะธราสืทธิ์/อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ทราบแนวทางในการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม 2. เพื่อให้ที่ ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 3. เพื่อสร้าง ความมั่นใจในการปฎิบัติงานให้กับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม ดาเนินการ ด้วยวิธีการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry :AI) [1] โดยการสัมภาษณ์และนาข้อมูลมาหาจุดร่วมและจุดโดดแด่นเพื่อประกอบการอ้างอิง และทฤษฎีสอออาร์ (SOAR Analysis) [2] โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือกลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสาเร็จในอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม ในสังกัดของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดขอนแก่น ได้นามากาหนดแนวทาง เพื่อการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ หรือ Service Provider สามารถสรุปได้ 3 โครงการ คือ 1. โครงการบอกเล่าเก้าสิบ 2. โครงการจิบ กาแฟยามบ่ายคุยกันฉันท์พี่น้อง 3. โครงการฝึกอบรมปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน การวินิจฉัยอุตสาหกรรม ซึ่งผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ พบว่า 1. ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสาเร็จ ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรสร้างและพัฒนานักวินิจฉัยอุตสาหกรรม 2. ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมมีการเรียนรู้ระบบการทางาน จากรุ่นพี่ 3. หลังจากการดาเนินงานทาให้ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสุขและความมั่นใจในการทางาน คาสาคัญ : สุนทรียสาธก ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม  
ผู้เขียน
605740218-0 นาง ปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0