2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก เพื่อเพิ่มความสุขในการทำงานให้กับพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 295-298 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก เพื่อเพิ่มความสุขในการทำงานให้กับพนักงานกรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด โดยการใช้หลักสุนทรียสาธก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อค้นหาประสบการณ์ด้านบวก ความประทับใจในองค์กรที่ทำให้ พนักงานมีความสุขในการทำงานโดยใช้สุนทรียสาธก เพื่อหาแนวทางเพิ่มความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด และเพื่อจัดทำโครงการเพิ่มพูนความสุขในการทำงานให้กับพนักงานบริษัท ABC จำกัด โดยการนำหลักการ 4-D Cycle มาหาจุดร่วมและจุดโดดเด่นจากการตั้งคำถามเชิงบวกในการทำงานในองค์กร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการ สัมภาษณ์แบบเจาะจง ได้แก่ พนักงานระดับ หัวหน้าแผนกหัวหน้าหน่วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากะ จำนวน 30 คน เพื่อนำมา เป็นแนวทางในการออกแบบโครงการในการเพิ่มความสุขในการทำงานตามแนวคิดและทฤษฎีความสุข ควบคู่กับแนวคิดของ องค์กรแห่งความสุข จากการศึกษาทำให้ได้โครงการเพิ่มความสุขในการทำงานจำนวน 6 โครงการและทำการวัดระดับความสุข ของพนักงานหลังการจัดกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความสุขที่ร้อยละ 64.90 อยู่ในระดับ “มีความสุข” มีภาวะ ความเครียดในการทำงานลดลง และมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การสร้างทีมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ทำงานดีขึ้น อัตราการลาออกลดลง จากร้อยละ 4.03 เป็นร้อยละ 3.96 รวมถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คำสำคัญ : สุนทรียสาธก แนวคิดการวิเคราะห์สออาร์ ทฤษฎีความสุข แนวคิดองค์กรแห่งความสุข เครื่องมือวัดความสุข  
ผู้เขียน
605740210-6 น.ส. นุชลา วงศ์กลาง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0