2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงินด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 17 
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ในยุคที􀁆ธุรกิจต้องขับเคลื􀁆อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การลดความสูญเปล่าที􀁆เกิดจากความล่าช้าด้วยการ สร้างให้เกิดการไหลของข้อมูลท􀁆ีรวดเร็วจึงมคี วามสาํ คัญ การศึกษานีจ􀁋 ึงมีวัตถุประสงค์เพ􀁆ือศึกษาการไหลของข้อมูล รวมถึง ศึกษาความสูญเปล่าที􀁆เกิดจากความล่าช้าและสาเหตุของความสูญเปล่าที􀁆เกิดจากความล่าช้า เพื􀁆อกำหนดแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงินด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 4.0 โดยเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 27 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้คำถามแบบปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังการไหล แผนผังกระบวนการทางธุรกิจ IDEF0 Endraw Max Version 9.3 รวมถึง Why – Why Analysis และ How – How Analysis ผลจากการศึกษาการไหลของข้อมูล พบว่าหากเอกสารไม่ถูกต้องจะใช้เวลารวมเฉลี่ยถึง 161 วัน 6 ชั่วโมง โดยพบความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าอยู่ในกิจกรรมตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบหลักฐานการนำส่ง เมื่อวิเคราะห์สาเหตุพบว่ามาจากผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมากเกินไป รวมถึงบุคลากรมีจำนวนจำกัด และจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ เมื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการติดตาม เอกสารทางการเงินด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 4.0 พบว่า สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าได้ เป็น 123 วัน 5 ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละที่ลดลง 23.72 ทำให้กระบวนการติดตามเอกสารทางการเงินมีความรวดเร็วมาก ขึ้น ผลจากการศึกษานี้ผู้บริหารสามารถนำไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกระบวนการติดตามเอกสารทางการ เงินที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
     คำสำคัญ ความสูญเปล่า, ความล่าช้า, กระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน, การไหลของข้อมูล, ห่วงโซ่อุปทาน 4.0 
ผู้เขียน
605740255-4 นาย สุภัทรพงษ์ สนอุทา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0