2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรถรับจ้างขนของ ของ เจริญภัทร์ขนส่ง จังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 6  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 71-75 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกรถรับจ้างขนของจากผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดมหาสารคามและแนวทางในการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรถรับจ้างขนของ ของเจริญภัทร์ขนส่ง ในจังหวัดมหาสารคาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 350 คน ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้บริการรถรับจ้างขนของเพื่อย้ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร และวัสดุ ก่อสร้าง โดยมีความถี่การใช้บริการ 4 - 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการรถรับจ้าง ขนส่ง พบว่า ให้ความส าคัญมากถึงมากที่สุด จากผลการศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์แรง กดดัน 5 ประการ และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จึงได้เสนอแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอด ผู้ใช้บริการรถรับจ้างขน ดังนี้ มีการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีรถรับจ้างขนย้ายของทุกวัน มีความหลากหลาย ของขนาดรถรับจ้างขนของ การคิดราคาค่าขนย้ายตามขนาดของรถและตามระยะทาง ลูกค้าสามารถการต่อรองราคาได้ มีไลน์ แอด เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และ Call Center ให้ลูกค้าติดต่อ ส่วนลดราคาค่าขนย้ายแก่ลูกค้าเก่าและราคาพิเศษในขากลับ การมอบของสมนาคุณ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรี มีความกระตือรือร้น ขยัน มีทักษะ ขนย้ายของแบบมืออาชีพ พนักงานขับรถดูแลเอาใจใส่สินค้าเป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเอง การตอบกลับค าถามรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันที และการแพ็คสินค้าในการขนย้ายพร้อมบรรจุหีบห่อที่ง่ายและสะดวก ค าส าคัญ: แนวทางการตลาด รถรับจ้างขนของ โลจิสติกส์  
ผู้เขียน
605740217-2 นาย ปัญญา โยธาภักดี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0