2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรด้านการเงินและบัญชของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) (ปีที่ 6) พ.ศ. 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 329 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนอกจากนี้พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีผลกระทบเชิงบวกกับความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือนและผลตอบแทน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีผลกระทบเชิงบวกกับความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีผลกระทบเชิงลบกับความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ผู้เขียน
585210017-1 น.ส. รจนา จันทร์เปล่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0