2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Synthesis Framework of Constructivist Gamification based Learning Environments Model to Enhance Self-regulation for Undergraduate Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มกราคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม IC4E '19 Proceedings of the 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACM New York, NY, USA 
     สถานที่จัดประชุม Waseda University 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มกราคม 2562 
     ถึง 13 มกราคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่) 10 
     หน้าที่พิมพ์ 146-150 
     Editors/edition/publisher ACM New York, NY, USA ©2019 
     บทคัดย่อ The purpose of study was a synthesis framework of constructivist via gamification-based learning environments model to enhance self-regulation for undergraduate students. Research designs were document analysis and survey. This study was based on developmental research in phase 1 was model development. The target groups were the 13 experts reviewed document and design framework, the 145 students in Computer Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. The studies were document analysis and survey method. Data were analyzed by analyzing and summary interpreting. So, the results from this analyzed was the theoretical framework that consist of 5 foundation bases revealed the following; 1) Context base 2) Psychological base 3) Technology and media base and 4) Learning environment with gamification base. The designing framework consisted of 4 crucial bases as the following: 1) The activation of cognitive structure and enhance self-regulation 2) The support for adjusting cognitive conflict and enhance self-regulation 3) The support for extending the cognitive structure and enhance self-regulation and 4) The support and enhance self-regulation. 
ผู้เขียน
587050027-2 น.ส. ศรีสุดา ด้วงโต้ด [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0