2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ห้อง Auditorium ชั้น 8 มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2562 
     ถึง 24 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 47-58 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ปัจจัย ได้แก่ คุณภาพของรถอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราดอกเบี้ย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชคผ่านสื่อดิจิทัล ระเบียบขั้นตอนในการทำสัญญาไม่ยุ่งยาก การติดต่อเพื่อจัดไฟแนนซ์และอนุมัติมีความรวดเร็ว และการทดสอบความแม่นยำของแบบจำลอง พบว่า แบบจำลองมีความน่าเชื่อถือหรือความแม่นยำ อยู่ที่ร้อยละ 68.50 จากผลการศึกษานี้ ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดต่อไปได้ โดยนำเอาปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วไปใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้ว นำไปสู่ผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีในที่สุด 
ผู้เขียน
605740205-9 นาง นันฐิยา สิริกาญธนานันท์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0