2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมของไทย Reducing Inequality in Thailand’s Justice System  
Date of Acceptance 24 September 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารกระบวนการยุติธรรม 
     Standard TCI 
     Institute of Journal สำนักงานกิจการยุติธรรม Office of Justice Affairs 
     ISBN/ISSN  
     Volume 12 
     Issue
     Month กันยายน-ธันวาคม
     Year of Publication 2019 
     Page  
     Abstract ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวเป็นปัญหาหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว โครงการนี้ได้เริ่มทดลองมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2560 นับเป็นเวลาประมาณ 2 ปีผ่านมา แต่ยังไม่มีการแสดงให้เห็นถึงผลของการนำโครงการไปปฏิบัติว่า สามารถลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่และอย่างไร เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์การนำโครงการมาปฏิบัติในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก อันได้แก่ ผู้บริหารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ปฏิบัติงานในศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้ใหญ่บ้านที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสรุปเพื่อให้ได้แก่นสาระ โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการสามารถลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการปล่อยชั่วคราวของจำเลยที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์จากสถานภาพทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวัดจากตัวแปร 4 ตัวอันได้แก่ 1) รายได้ 2) การประกอบอาชีพ 3) การศึกษา และ 4) ความห่างไกลของที่อยู่อาศัยจากตัวเมือง จะไม่พบความแตกต่างกันในโอกาสการเข้าถึงกระบวนการปล่อยชั่วคราว ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า สำนักงานศาลยุติธรรมควรสนับสนุนโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมให้มีการดำเนินต่อไป เนื่องจากโครงการนี้สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ แต่ในอนาคต จะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อจุดมุ่งหมายของการนำโครงการไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถให้บริการทางด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
     Keyword กระบวนการยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำ การปล่อยชั่วคราว 
Author
615280056-2 Mr. PARAMETH WONGPALUB [Main Author]
College of Local Administration Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0