2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การหาต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำสุดในโซ่อุปทาน 3 ระดับ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 27 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้พัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน 3 ระดับของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เพื่อกำหนดขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสมของโซ่อุปทาน 3 ระดับ ระหว่างโรงงานผลิต-คลังสินค้าหลัก , คลังสินค้าหลัก-คลังสินค้าย่อย , คลังสินค้าย่อย - ร้านค้าปลีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าและต้นทุนการขนส่งสินค้า ภายใต้การพิจารณาสินค้าหลายชนิด หลายช่วงเวลา และเงื่อนไขข้อจำกัดของความจุของรถขนส่ง แบบจำลองตัวแบบทางคณิตศาสตร์นี้ได้ทำการทดลองในหลายขนาดปัญหา ซึ่งสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องในปัญหาขนาดเล็กด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม 
ผู้เขียน
585040074-5 นาย อดิศร รอนยุทธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0