2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluating the in vitro efficacy of gatifloxacin, levofloxacin, and gentamicin against Acanthamoeba cysts.  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Ophthalmology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Ophthalmology 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Purpose To evaluate the in vitro efficacy of three commercial ophthalmic solutions (gatifloxacin, levofloxacin and gentamicin) against cysts of Acanthamoeba species. Design Experimental study Methods Acanthamoeba cysts belonging to genotypes T3, T4 and T5 were incubated with three ophthalmic solutions for different periods of time; 1, 24, 48 and 72 h at 37 °C. After incubation, treated cysts were stained with trypan blue and counted to express the percent of growth inhibition. Additionally, the viability of treated cysts was assessed by culturing them in PYG medium at 30 °C for 72 h as well as on non-nutrient agar plates at 30 °C for 1 month. Results Acanthamoeba cysts of all genotypes were susceptible to gentamicin and gatifloxacin after exposure for 1 h and 24 h, respectively and for levofloxacin, cysts of all genotypes were resistant to levofloxacin even after 72 h of incubation. Gentamicin and gatifloxacin showed statistically highly significant difference (P<0.001) and levofloxacin showed statistically significant difference (P<0.05) in comparison to non-treated control. Conclusions Gentamicin and gatifloxacin were highly effective against Acanthamoeba cysts. Although our results should be confirmed in animal models, this result will guide the choice of the appropriate ophthalmic drugs for early treatment of eye infection caused by Acanthamoeba spp.  
     คำสำคัญ Gatifloxacin • Gentamicin • Levofloxacin • Acanthamoeba cysts • Ophthalmic drugs 
ผู้เขียน
605070025-2 น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0