2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การนำระบบการวางแผนความต้องการวัสดุประยุกต์ใช้ในการผลิตชาผักเชียงดา กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
Date of Acceptance 27 September 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN ISSN 1906-7267 
     Volume
     Issue
     Month กันยายน - ธันวาคม
     Year of Publication 2019 
     Page  
     Abstract ในปัจจุบันการผลิตสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรทั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงการผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้าอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ นำระบบ MRP(Material Requirements Planning) มาประยุกต์ใช้กำหนดความต้องการวัสดุในการผลิตชาผักเชียงดา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนกชาสมุนไพรและ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อทำการศึกษา จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทุติยภูมิที่รวบรวมได้ ตั้งแต่ บันทึกคำสั่งซื้อ บันทึกการขาย รายการการสั่งซื้อวัสดุ บันทึกการผลิต องค์ประกอบสินค้า และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานแผนกชาสมุนไพรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหากระบวนการที่เกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนความต้องการวัสดุโดยใช้ Microsoft Excel Version 2016 หลังจากนำระบบ MRP มาใช้ พบว่า สามารถกำหนดปริมาณวัสดุที่ต้องการในการผลิตได้จนนำไปสู่การสร้างระบบ MRP ต้นแบบในการผลิตชาผักเชียงดามีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การวางแผนการผลิตชาผักเชียงดาประกอบด้วย ปริมาณสินค้าคงคลัง ปริมาณส่วนประกอบที่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ ตารางการผลิตหลักของชาผักเชียงดา ใบแสดงรายวัสดุของชาผักเชียงดา และการวิเคราะห์แผนความต้องการวัสดุ ส่งผลยังทำมีสินค้าชาผักเชียงดาเพียงพอต่อความต้องการลูกค้าเพียงพอในเดือนมิถุนายน2562เพิ่มขึ้น จากปี 2561 ถึงร้อยละ 36  
     Keyword การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ, ชาผักเชียงดา, ผักเชียงดา 
Author
605740247-3 Mr. SARAN KHANTIPRASERT [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0