2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทัศนคติของผู้ใช้รถสองแถวต่อที่หยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ 
     จังหวัด/รัฐ สมุทรปราการ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กันยายน 2562 
     ถึง 13 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 23 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติผ่านความคิดเห็นของผู้ใช้รถสองแถวต่อที่หยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการสำรวจความเห็นจากผู้ใช้รถสองแถวทุกคนที่พบและสะดวกให้ข้อมูลที่พบบริเวณใกล้กับที่หยุดรถประจำทาง 68 จุด จนได้จำนวน 336 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าที่หยุดรถประจำทางยังคงเป็นจุดที่มีคนใช้เพื่อการขึ้นลง เปลี่ยนสายรถประจำทาง อยู่ในจุดที่ใกล้และง่ายต่อการเดินไปถึงจากสถานที่รอบข้าง และ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ส่งผลดีต่อนักเรียนนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมบริเวณที่หยุดรถประจำทาง ในประเด็นความแออัดในการขึ้นลงรถสองแถวในชั่วโมงเร่งด่วน การจราจรติดขัด การจอดรถซ้อนคัน การขาดความสบายด้านอุณหภูมิ ความเงียบ หรือความสะอาด การไม่ตอบโจทย์ต่อผู้มีสัมภาระและผู้พิการ จึงเป็นประเด็นที่จำเป็นพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงที่หยุดรถประจำทางเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งจะช่วยลดการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้ 
ผู้เขียน
585200002-0 นาย ทัศน์ชัย สรรค์นิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0