2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตแผ่นยางรมควัน และอัดก้อนยางในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
Date of Acceptance 30 September 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     ISBN/ISSN  
     Volume 13 
     Issue
     Month มกราคม - มิถุนายน
     Year of Publication 2020 
     Page  
     Abstract บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์กิจกรรมโลจิตสติกส์ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและอัดก้อนยางจากการศึกษากระบวนการกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันประกอบด้วย 6 กิจกรรมและนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Atlast.ti บุคคลหรือส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรรายย่อย เจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกร และแรงงาน ปัจจัยนำเข้าได้แก่ น้ำยางสด เครื่องชั่งรถบรรทุก สมุดบันทึก ปากกา ผลลัพธ์ได้แก่ แผ่นยางรมควันที่ได้คุณภาพ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตแผ่นยางรมควันมีส่วนทำให้เกิดประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตจากการศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกระบวนการผลิต พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรรายย่อย ผู้นำเข้าน้ำยางสดควรมีแนวทางเพื่อรักษาสภาพน้ำยางให้มีคุณภาพ แรงงาน ได้รับการฝึก และปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญ มีการจ้างงานแบบเหมาจ้างคือจ่ายตามคุณภาพยางที่ได้กำหนดแผ่นยางชนิด RSS3 และตามน้ำหนักโรงแผ่นยางรมควัน โรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งคุณภาพแผ่นยางรมควันได้ในระดับหนึ่งให้กับโรงอัดก้อนยางเพื่อนำแผ่นยางรมควันไปอัดก้อนยางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพควรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของทั้งโรงงานกับดูแลการทำงานของแรงงานให้ได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานโรงแผ่นยางรมควัน และอัดก้อนยางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี การเข้าใจเกี่ยวกับขนาดการการผลิตตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำให้เข้าใจ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในลำดับต่อไป  
     Keyword ประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ กิจกรรมโลจิสติกส์  
Author
605740167-1 Mr. KRIENGKRAI WONGKHAMUD [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0