2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าจากออร์แกนิค แบรนด์ชารีส 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 124-135 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าจากออร์แกนิคสำหรับผิวแพ้ง่ายและเป็นสิว 2) เพื่อกำหนดแบบจำลองทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าจากออร์แกนิค แบรนด์ ชารีส เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายและเป็นสิว แพทย์จากสถาบันความงาม และผู้ประกอบการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ร่วมกับการศึกษาจากเอกสารและการสังเกต แล้วทำการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์แรง 5 ประการ และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป แล้วจึงนำข้อมูลมาทำการออกแบบแบบจำลองธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า แบรนด์ชารีส โดยใช้แบบจำลองทางธุรกิจแคนวาส ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีผิวแพ้ง่ายและเป็นสิวจะอยู่ในช่วงวัยนักศึกษาและวัยทำงาน การนำเสนอคุณค่าเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีความปลอดภัยสูง ช่องทางสื่อสาร ได้แก่ สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การสร้างเครือข่ายตัวแทน ทรัพยากรหลัก คือ เงินทุน ความรู้และประสบการณ์ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อาคารคลังสินค้า ยานพาหนะจัดส่งสินค้า เครื่องมือสื่อสาร กิจกรรมหลัก ได้แก่ ระบบการขายปลีกและขายส่งแก่ตัวแทน พันธมิตรหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ นักวิจัย ตัวแทนจำหน่าย โครงสร้างต้นทุนเป็นทุนของผู้ประกอบการ 1,000,000 บาท และกระแสรายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าทั้งขายปลีก และขายส่ง 
ผู้เขียน
595740206-6 น.ส. ณัฏฐกานต์ ปิตะบุตร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0