2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคัดเลือกข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 10 
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การกระจายอำนาจทางการศึกษา, การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, หลักความเป็นอิสระในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รูปแบบการคัดเลือกข้าราชการครู 
ผู้เขียน
615280033-4 น.ส. กชพร วงษ์เดือน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0