2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของรายการสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังทางการแพทย์เชิงอาชีวเวชศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (SRINAGARIND MEDICAL JOURNAL) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ หลักการและวัตถุประสงค์: สารเคมีอันตรายที่พนักงานสัมผัสจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ในเชิงอาชีวเวชศาสตร์ แต่ละประเทศมีรายการที่แตกต่างกันและประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า และเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาแบบเดลฟายประยุกต์ (modified Delphi technique) ต่อไป วิธีการศึกษา: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) สืบค้นวรรณกรรมจากฐานข้อมูลนานาชาติระหว่าง ค.ศ. 2000-2018 และคัดเลือกเฉพาะกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ / ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี พบเอกสารจากการสืบค้นจำนวน 13 องค์กรจาก 11 ประเทศ ซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์โดยแบ่งพิจารณาทบทวนเป็น 2 ส่วนตามภารกิจขององค์กรได้แก่ หน่วยงานที่มีภารกิจกำหนดกฎหมายเป็นหลัก และหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือเน้นสนับสนุนทางวิชาการ ผลการศึกษา: พบ 6 องค์กรที่ได้กำหนดรายชื่อสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังทางการแพทย์ ดังนี้ OSHA 14 กลุ่ม AMPATH 31 กลุ่ม WHS 15 กลุ่ม WSHC 14 กลุ่ม OSH 35 กลุ่ม ประกาศกระทรวงแรงงานประเทศไทย 74 กลุ่ม มีสารเคมีที่กำหนดตรงกันกับประเทศไทยตั้งแต่ 1-5 องค์กร จำนวน 33 กลุ่ม อาทิ Benzene, Lead, Arsenic และมีจำนวนสารเคมีที่มีปรากฏเฉพาะประเทศไทยกำหนด 36 กลุ่ม สรุป: จำนวนสารเคมีที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังทางการแพทย์อยู่ระหว่าง 14 -74 กลุ่ม ซึ่งสารเคมีที่กำหนดตรงกันกับประเทศไทยตั้งแต่ 1-5 องค์กร พบว่าเป็นกลุ่มโลหะหนัก ไอระเหย และสารกำจัดศัตรูพืช 
     คำสำคัญ สารเคมี การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
ผู้เขียน
585070021-8 น.ส. ภาสินี ศรีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0