2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ On reduction of attributes in inconsistent decision tables based on information entropies and stripped quotient sets 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Expert Systems with Applications 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 137 
     ฉบับที่  
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 308-323 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Rough set;Attribute reduction;Core attributes;Stripped quotient set;Attribute significance measure;Information entropy 
ผู้เขียน
607020066-2 Mr. NGUYEN NGOC THUY [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0