2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 17 
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมทำให้ทราบถึงกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น ซึ่งมีผลต่อการช่วยลดต้นทุนได้ชัดเจนขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวผลักดันต้นทุนและเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า รวมถึงเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน โดยเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 9 สถาบันเกษตร ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้คำถามแบบปลายเปิดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวผลักดันต้นทุน รวมถึง SIPOC ร่วมกับกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า ตลอดจนต้นทุนฐานกิจกรรม ผลจากการศึกษาตัวผลักดันต้นทุนพบว่ากระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม 37 กิจกรรมย่อย ใช้เวลาทั้งหมด 10,362.5 นาที ต้นทุนด้านทรัพยากรที่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าไม้ฟืน และ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับ 2.14 , 0.75 และ 0.26 กิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตได้แก่ กิจกรรมรมควันยาง หลังการปรับปรุงต้นทุนรวมด้านทรัพยากรลดลงจากก่อนปรับปรุง 4.53 หลังปรับปรุง 3.89 บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ 14.1หลังปรับปรุงกิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตจากกิจกรรมรมควันยางที่มีกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรมลดลงเหลือ 4 กิจกรรม จากเวลา 10,220 นาที ปรับปรุงเหลือ 9,323 นาที คิดเป็นร้อยละ 8.7 ผู้บริหารสามารถนำไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนต่อไป 
     คำสำคัญ ความสูญเปล่า ต้นทุนฐานกิจกรรม กระบวนการผลิต ยางแผ่นรมควัน สถาบันเกษตรกร 
ผู้เขียน
605740167-1 นาย เกรียงไกร วงษ์คำอุด [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0