2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The study of structural, morphological and optical properties of (Al, Ga)- doped ZnO: DFT and experimental approaches 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Surface Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Thermoelectric properties, DFT, Al-doped ZnO, Ga-doped ZnO, (Al-Ga)-co doped ZnO 
ผู้เขียน
597020080-7 น.ส. พรสวรรค์ ศรีคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0