2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Various surfaces challenge gait characteristics of ambulatory patients with spinal cord injury 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Spinal Cord 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The international spinal cord society 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 57 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 805-813 
     บทคัดย่อ Abstract Study Design A cross-sectional study. Objective To assess the influence of various surfaces on the gait characteristics of ambulatory participants with incomplete spinal cord injury (SCI) as compared to data from able-bodied participants. Setting A tertiary rehabilitation center and communities. Methods Seventy participants (35 ambulatory individuals with incomplete SCI and 35 able-bodied individuals with genderand age-matched) were assessed for their spatiotemporal gait variables while walking over a 10-m walkway of different surfaces (including hard, artificial grass, soft, and pebble surfaces) at a self-selected and fastest speed. The findings were analyzed using the method of manual digitization. The data among the surfaces were compared using Kruskal–Wallis test and Mann–Whitney U test, with a level of statistical significance at P < 0.05. Results Participants with incomplete SCI could safely walk over every surface without any adverse events. Their average stride length, cadence, and walking speed, but not percent step length symmetry, were significantly decreased while walking on the artificial grass, soft, and particularly pebble surfaces as compared to those found on a hard surface. These changes were found particularly in those with SCI, resulting in a walking speed decreased from 0.11 to 0.35 m/s, whereas the reduction of walking speed of able-bodied participants ranged from 0.04 to 0.20 m/s. Conclusions The spatiotemporal characteristics of ambulatory participants with SCI were dramatically affected by the surfaces as compared to the data found in able-bodied participants. The findings have potential clinical implications for the incorporation of various surfaces to promote the functional outcomes and safety for ambulatory individuals with SCI. 
     คำสำคัญ spinal cord injury (SCI), Surfaces, Walking 
ผู้เขียน
577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0