2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเดินบนพื้นผิวต่างๆ ท้าทายความสามารถของผู้สูงอายุในชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 39-46 
     บทคัดย่อ การพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุในปัจจุบันมักใช้การออกกำลังกายแบบต่างๆ บนพื้นเรียบแข็ง โดยไม่มีข้อมูล ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลของพื้นต่อการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ดังนั้น การวิจัยนี้จึงต้องการเปรียบเทียบลักษณะการเดินบน พื้นต่างๆ ประกอบด้วยพื้นหินเทียม พื้นนุ่ม และพื้นหญ้า เปรียบเทียบกับการเดินบนพื้นเรียบแข็งในผู้สูงอายุจากชุมชน ต่างๆ จำนวน 20 คน อาสาสมัครได้รับการประเมินลักษณะการเดินด้านต่างๆ ขณะเดินบนพื้นแต่ละแบบด้วยความเร็วปกติ และความเร็วสูงสุด จำนวน 3 รอบ/พื้น ผู้วิจัยบันทึกลักษณะการเดินของอาสาสมัครเพื่อการวิเคราะห์การเดินแบบ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรม Kinovea และใช้สถิติ ANOVA with repeated measure เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ขณะเดินบนพื้นแต่ละแบบ กำหนดระดับนัยสำคัญที่ p<0.05 ผลการศึกษาพบว่าการเดินบนพื้นต่างๆ ท้าทายความสามารถ ด้านการเดิน ทำให้อาสาสมัครเดินและก้าวขาช้าลง รวมถึงมีระยะรอบการเดินสั้นลงกว่าการเดินบนพื้นเรียบแข็งอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า นอกจากการออกกำลังกายประเภทต่างๆ การฟื้นฟูความสามารถของ ผู้สูงอายุอาจประยุกต์ใช้พื้นผิวลักษณะต่างๆ มาร่วมในการส่งเสริมความสามารถและความปลอดภัยในการเคลื่อนไหว ของบุคคลกลุ่มนี้ 
     คำสำคัญ ผู้สูงอายุ, การเดิน, การฟื้นฟูความสามารถ, กายภาพบำบัด, การบริการสุขภาพชุมชน 
ผู้เขียน
577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
545090003-4 น.ส. วิไลรัตน์ แสนสุข
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0