2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล พื้นผิวลักษณะต่างๆ ท้าทายลักษณะการเดินของผู้สูงอายุ
ชื่อรางวัล Best oral presenter
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่รับมอบรางวัล 7 ธันวาคม 2562
สถานที่จัด อาคารศูนย์ปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์