2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พื้นผิวลักษณะต่างๆ ท้าทายลักษณะการเดินของผู้สูงอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     จังหวัด/รัฐ เชียงราย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2562 
     ถึง 8 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 60 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทนำ: การส่งเสริมความสามารถทางการเคลื่อนไหวและลดความเสี่ยงต่อการล้มของผู้สูงอายุในปัจจุบันมักใช้การออกกำลังกายแบบต่างๆ บนพื้นเรียบแข็ง ที่ผ่านมามีการประยุกต์ใช้พื้นผิวชนิดต่างๆ เพื่อท้าทายความสามารถด้านการเดินในอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในผู้สูงอายุมีอยู่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การวิจัยนี้จึงศึกษาลักษณะการเดินที่เกี่ยวกับเวลาและระยะทางขณะเดินบนพื้นลักษณะต่างๆ เปรียบเทียบกับพื้นเรียบแข็งของผู้สูงอายุสุขภาพดีจากชุมชนต่างๆ จำนวน 20 คน วิธีการศึกษา: อาสาสมัครอายุมากกว่า 60 ปี ได้รับการประเมินตัวแปรด้านการเดิน ประกอบด้วยความเร็วในการเดิน ความถี่การก้าวขา ความยาวรอบการเดิน และความสมมาตรของระยะก้าว ขณะเดินบนพื้นชนิดต่างๆ ประกอบด้วย หินเทียม พื้นนุ่ม พื้นหญ้า และพื้นเรียบแข็ง ตามลำดับโดยการสุ่ม ด้วยความเร็วปกติ จำนวน 3 รอบ/พื้น ผู้วิจัยบันทึกลักษณะการเดินของอาสาสมัครเพื่อการวิเคราะห์การเดินแบบ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรม Kinovea ใช้สถิติ ANOVA with repeated measure เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรขณะเดินบนพื้นแต่ละแบบ กำหนดระดับนัยสำคัญที่ p<0.05 ผลการศึกษา: อาสาสมัครมีอายุเฉลี่ย 73 ปี ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครเดินช้าลงร่วมกับมีระยะรอบการเดินและความถี่ในการก้าวขาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเดินบนพื้นลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเดินบนพื้นหินเทียม (p<0.001) เปรียบเทียบกับบนพื้นเรียบแข็ง  
ผู้เขียน
577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล best oral presentater 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 7 ธันวาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0