2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Soft surfaces provide different effects on walking characteristics of ambulatory patients with spinal cord injury who walked with or without a device. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 3rd Congress of the European Academy of Neurology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the European Academy of Neurology  
     สถานที่จัดประชุม Amsterdam, Netherland 
     จังหวัด/รัฐ Netherland 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2560 
     ถึง 27 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 24 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 223 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Soft surfaces offer unstable supporting area that may alter walking characteristics of patients with impaired walking ability such as those with spinal cord injury (SCI). Purpose: To investigate spatiotemporal gait characteristics of 15 ambulatory participants with SCI who walked with (n = 8) or without (n = 7) a walking device while walking on hard and 3inches thickness soft surfaces. Method: The participants were assessed for their demographics, SCI characteristics, and spatiotemporal gait parameters while walking over a 10-m walkway of hard and soft surfaces. Findings of each surface were compared using the paired simple t-test. Result: Walking on a soft surface attributed obvious effects on step length and cadence of participants who did not use a walking device (p<0.05). However, for those who used a walking device, walking on soft surface significantly affected only in walking cadence (p<0.05). Discussion and Conclusion: The different effects of soft surfaces on walking characteristics of those who walked with or without a walking device may suggest the contribution of upper limb functions when they encountered a challenging task as that seen in those who used a walking device. The findings may suggest the risk of falls for these individuals when they participate in a different surface from that commonly used in rehabilitation settings. Thus the incorporation of soft surfaces during walking training may promote rehabilitation outcomes for the patients.  
ผู้เขียน
577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0