2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Epstein-Barr virus promotes oral squamous cell carcinoma progression via induction of glycolysis  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association Theme 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Cancer Association 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center  
     จังหวัด/รัฐ Kyoto 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 
     ถึง 28 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 78 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 203 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0