2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BIODIVERSITAS 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Biology department, Sebelas Maret University Surakarta 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 2718-2732 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Amphibian, diet, fecal pellet analysis, species richness 
ผู้เขียน
627020008-8 น.ส. ประไพพร ทองเปราะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0