2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Modified Differential Evolution Algorithm for a Transportation Software Application. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Molecular Diversity Preservation International (MDPI) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 84 
     บทคัดย่อ This research develops a solution approach that is a combination of a webapplication and the modified differential evolution (MDE) algorithm, aimed at solving a real-time transportation problem. A case study involving an inbound transportation problem in a company that has to plan the direct shipping of a finished product to be collected at the depot where the vehicles are located is presented. In the newly designed transportation plan, a vehicle will go to pick up the raw material required by a certain production plant from the supplier to deliver to the production plant while reducing the transportation costs for the whole system. The reoptimized routing is executed when new information is found. The information that is updated is obtained from the web application and the reoptimization process is executed by the MDE algorithm developed to reveal the solution to the problem. Generally, the original DE comprises four steps: (1) randomly building the initial set of the solution; (2) executing the mutation process; (3) executing the recombination process; and (4) executing the selection process. Originally, for the selection process in DE, the algorithm accepted only the better solution, but in this paper four new selection formulas are presented that can accept a solution that is worse than the current best solution. The formula is used to increase the possibility of escaping from the local optimal solution. The computational results show that the MDE outperforms the original DE in all tested instances. The benefit of using real-time decision-making is that it can increase the company’s profit by 5.90% to 6.42%. 
     คำสำคัญ Vehicle dispatching problem; inbound transportation problem; modified differential evolution algorithm 
ผู้เขียน
597040032-6 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0