2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of Geographic, Knowledge and Behavioral Factors on Opisthorchis viverrini Infection in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medknow Publications and Media Pvt. Ltd  
     ISBN/ISSN 1995-7645 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objective: To determine the influence of geographic, knowledge and behavioral factors on Opisthorchis viverrini (OV) infection in the Northeast of Thailand. Methods: This cross-sectional study was conducted by using four datasets of years 2016 and 2017. Generalized linear mixed model was performed to analyze an association between geographic, knowledge and behavioral factors and OV infection. Results: From total of 1885 participants, the prevalence of OV infection was 10.03%. Geographic factors statistically significant with OV infection in the Northeast region were a district that: had at least a dam and reservoir (Adj. OR = 4.21, 95%CI: 2.49-7.13, p < 0.001), had at least a weir (Adj. OR = 1.74, 95%CI: 1.09-2.77, p = 0.020), had > 50 dogs and cats per village (Adj. OR = 3.40, 95%CI: 2.17-5.31, p < 0.001), and had rice fields covered > 50% of its areas (Adj. OR = 1.91, 95%CI: 1.04-4.01, p = 0.036), as well as had low to moderate levels of knowledge (Adj. OR = 1.60, 95%CI: 1.32 to 1.94, p <0.001), consumed raw fish (Adj. OR = 1.90, 95%CI: 1.02 to 3.52, p = 0.040) and consumed processed raw fish (Adj. OR = 3.03, 95%CI: 2.20 to 4.18, p <0.001). Other significant covariates were gender and age of the respondents. Conclusion: OV infection was still a public health problem of the Northeast of Thailand. Geographic and demographic factors, knowledge, and raw fish products consumption behaviors had a high influence on OV infection.  
     คำสำคัญ Geographic factors, OV infection, Cholangiocarcinoma, Northeast of Thailand. 
ผู้เขียน
597110003-4 นาย กิตติพงษ์ สอนล้อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0