2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ISBN/ISSN ISSN 1906-3431 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 2) ผลกระทบต่อการกระจายอำนาจในประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์จาก เอกสาร กฎหมาย คำสั่ง รายงานการวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายหลังทำรัฐประหารในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ประกอบกับใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทย เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกกฎหมาย คำสั่ง และ ประกาศ ตลอดจนตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลเป็นการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบตามแนวคิดการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการกระจายอำนาจและหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นำมาซึ่งผลกระทบต่อการกระจายอำนาจในประเทศไทยที่ไม่อาจดำเนินไปตามกลไกปกติ เป็นเหตุให้การปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์และเสื่อมถอยในที่สุด 
     คำสำคัญ การกระจายอำนาจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้เขียน
615280046-5 นาย เจนจบทิศ จารึกกลาง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0