2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Green Tea Catechins on Breast Cancer Resistance Protein Activity and Intestinal Efflux of Aflatoxin B1 via Breast Cancer Resistance Protein in Caco-2 Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Toxicological Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Society of Toxicology 
     ISBN/ISSN pISSN: 1976-8257 eISSN: 2234-2753 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ mycotoxins, polyphenols, transporter, absorption 
ผู้เขียน
585150042-5 นาย พีรดนย์ ตันติธีรวิทย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0