2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Theory of Practice: A Conceptual Framework for Livelihoods of Households with People Living With HIV/AIDS in Kaduna, Nigeria 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Global Economy in Business, Management, Social Science and Humanity Perspective 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Institute for Research in Science and Technology 
     สถานที่จัดประชุม Accra 
     จังหวัด/รัฐ Ghana 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ตุลาคม 2562 
     ถึง 14 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 25 
     Editors/edition/publisher International Institute for Research in Science and Technology 
     บทคัดย่อ The continuing infrequency of effective interventions to ease the impact of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) epidemic is disturbing given the stress and shock of the endemic on the livelihoods of households with People Living With HIV/AIDS (PLWHA). Ineffective HIV/AIDS interventions are products of limited conceptual frameworks and methodological tools to address the brunt of HIV/AIDS on the livelihoods of households with PLWHA in Kaduna, Nigeria. It is worth noting that there is no particular or unified theory of practice but, rather, there are interrelated long-established practice of applying and building on the previous scholarly work of the earlier and modern-day theorists by constituting a more inclusive framework to the study of the livelihoods of households with PLWHA. Therefore, this study suggest the theory of practice as a possible complementary conceptual base for livelihoods of households with PLWHA in Kaduna, Nigeria. 
ผู้เขียน
607080035-7 Mr. MOHAMMED SAEED SULEIMAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0