2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่: กรณีเมืองขอนแก่น 
Date of Acceptance 15 October 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
     Standard TCI 
     Institute of Journal คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
     ISBN/ISSN 0859-418x 
     Volume 17 
     Issue
     Month กรกฎาคม - ธันวาคม
     Year of Publication 2019 
     Page  
     Abstract ปัจจุบัน รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดให้ท้องถิ่นนำนโยบายของส่วนกลางไปปฏิบัติ จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน และได้เล็งเห็นว่า หากมัวรอคอยให้รัฐบาลกำหนดนโยบายต่าง ๆ ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น อาจเป็นการช้าไป และอาจจะพบว่านโยบายนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดจากการรวมศูนย์อำนาจ โดยการนำแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) มาใช้ การดำเนินการตามแนวทางนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ขอนแก่นโมเดล” จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้นำโครงการ เอกสารต่าง ๆ และจากการสังเกตุการของผู้วิจัย พบว่า ขอนแก่นโมเดลอิงอยู่บนหลักการของแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) ผ่านการสร้างความร่วมมือของ 5 ภาคส่วน อันได้แก่ สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อ และประชาชน ภายใต้แนวคิด Quintuple Helix model ทั้ง 5 ภาคส่วนนี้ได้ร่วมกันปรึกษาและหาช่องทางในการผลักดันให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากการระดมทรัพยากรและร่วมกันลงทุน โดยการเสริมสร้างและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี  
     Keyword การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ ขอนแก่นโมเดล ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 
Author
615280050-4 Mr. TANAPOOM NARATIPPAKORN [Main Author]
College of Local Administration Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis false 
Attach file
Citation 0