2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of suspended solid removal methods on methane production from tapioca starch wastewater 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied science Research (EASR) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 47 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study aims to evaluate methods for removing suspended solids (SS) from tapioca starch wastewater in order to increase methane producing activity (MPA) and biochemical methane potential (BMP). Three methods for SS removal, including filtration, centrifugation, and settling, were compared with raw wastewater, which had a high SS concentration of over 3,000 mg/L. The filtration method was found to be the best method and was able to increase MPA by 44%while removing 100% of SS. Centrifugation and gravity settling had substantial effects, increasing BMP by 7.7% and 6.1% and removing 98.4% and 15.5%of SS, respectively. While SS concentration is the main factor for the successful operation of an up-flow anaerobic sludge bed (UASB) system, this study elucidated that the carbohydrate and protein ratio signifying the biochemical component of the wastewater is the key factor causing increases in MPA and BMP. The SS removal methods used in this study also led to higher carbohydrate/COD and protein/COD ratios, which can increase MPA and BMP values relative to conditions where SS removal is not performed.  
     คำสำคัญ tapioca starch wastewater, suspended solids removal method, methane producing activity, biochemical methane potential 
ผู้เขียน
605040088-6 นาย ธนภัทร เทพอุบล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0