2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Determination of Methane Flux in Organic Paddy Field  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The series of European–Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC) 
     สถานที่จัดประชุม Dusit Thani Krabi Beach Resort 
     จังหวัด/รัฐ Krabi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 มิถุนายน 2560 
     ถึง 9 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 18 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research was to investigate the amount of methane emission in the organic paddy field (wet-season rice), direct-seeding method around Tung Kula Rong Hai, the Northeast of Thailand during planting and harvest season and to examine the influential variables such as the growth, types of soil, temperature, height of rice plant, density of rice plant and the water level in the paddy field. The study was conducted in the paddy field of Khao Dawk Mali 105 in 4 stations. The results of the study revealed that; in period 1, from the period of seeding to tillering, CH4 Flux is in the range of 0.193–1.383 mg CH4 m-2 hr-1 or 0.728± 0.429 mg CH4 m-2 hr-1 in average; in period 2, from tillering to ripening, CH4 Flux is 1.311– 2.446 mg CH4 m-2 hr-1 with the average of 1.938 ± 0.359 mg CH4 m-2 hr-1; In period 3, from ripening to harvesting, CH4 Flux of 0.873– 2.235 mg CH4 m-2 hr-1 with the average of 1.575± 0.351 mg CH4 m-2 hr-1 Regarding the result, the amount of methane flux has increased according to the age span and the growth of the rice. Besides, there were factors affecting the escalation of the gas release: the water level in the paddy field which means the emission will be decreased when the water is managed to drain prior to harvest stage, considering the factors of the height of rice plant in the paddy field, the smaller number and lower rice plant height is, the lesser methane is emitted. However, in term of the temperature, the higher temperature is, the more methane increases. Consequently, the study of methane flux from rice paddy as well as its factors contributes to the farmers’ ability to manage their paddy fields effectively. This will lead to low organic carbon farming and reducing greenhouse gas (GHG) emissions in agricultural sectors.  
ผู้เขียน
567040055-1 น.ส. ศุภวรรณ ขันโททอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0