2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเกิดก๊าซมีเทนจากการทำนาข้าวอินทรีย์และผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มกราคม 2562 
     ถึง 25 มกราคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 118-121 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิด CH4 จากการปลูกข้าว และเพื่อศึกษาปริมาณการเกิด GHG ในนาข้าวอินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ภาพรวมของการปลดปล่อย CH4 ในนาข้าวอินทรีย์ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก พบว่า นาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีการปล่อย CH4 น้อยกว่างานวิจัยอื่นค่อนข้างมาก โดย CH4 จะแพร่สู่บรรยากาศได้ 3 ทาง คือ 1) แพร่ผ่านต้นข้าวทางเนื้อเยื่อแบบแอเรงคิมา คิดเป็น 70% 2) แพร่ผ่านทางดิน คิดเป็น30% และ 3) แพร่ผ่านทางฟองอากาศซึ่งมีปริมาณน้อยมากหรือไม่พบในกระบวนการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการปลดปล่อย CH4 ในนาข้าวอินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ ปัจจัยด้านชนิดดินและชุดดิน และปัจจัยด้านระดับน้ำในนา เนื้อดินที่มีอนุภาคขนาดใหญ่จะมีการปล่อย CH4 ได้มากกว่า ในขณะเดียวกันคุณสมบัติของการเก็บกักคาร์บอนในดินก็ส่งผลร่วมด้วยเช่นกัน โดยระดับน้ำในนาข้าวไม่ควรเกิน 20 cm. เมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ต้นข้าวมีการปล่อย CH4 เพิ่มมากขึ้น แนวทางการจัดการน้ำในแปลงนาข้าวให้น้อยที่สุด และการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้ถ่านแกลบ จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CH4 ในนาข้าวลงได้ อันจะนำไปสู่การทำนาอินทรีย์คาร์บอนต่ำและการลดภาวะโลกร้อนในการทำนา  
ผู้เขียน
567040055-1 น.ส. ศุภวรรณ ขันโททอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0