2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Prospective Study of Effectiveness of Pre-release Intensive Program for Prisoners in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN ISSN: 0976-0245, Online ISSN: 0976-5506  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ Background: The intensive program for pre-release prisoners has been developed in Thai Correctional System with a prospective cohort study design on the effectiveness of treatment program before releasing prisoners. The samples were 850 prisoners who were drug users. The aim of this was to compare the effectiveness of the pre-release intensive program on the intensive group with the normal group of prisoners in the correctional system. Method: Data were collected by using questionnaires and interview which were conducted in the areas under Department of Corrections, Thailand. Inference statistics were used for the analysis in this research. Results: Firstly, it was found that the prisoners who received the intensive program improved their criminal rate with Hazard Ratio = 0.294 (95%CI, 0.136-0.632) (p-value < 0.05), and the intensive p rogram was applied in group activit ies to solve the problem of prisoners . Secondly, based on the analysis using Generalized Estimating Equations (GEE) to estimate the distance from criminal rate, it was found that there were no differences among the prisoners who entered the treatment program in the intensive group and the control group that have been released on time with statistical significance (p-value < 0.05). Conclusions: Our findings indicated that the intensive program was effective for pre-release prisoners who are drug users form the Correctional. The duration of the implementation of the program was 4 months and the behavior of the prisoners must be observed constantly. 
     คำสำคัญ Pre-release Intensive Program, Prisoners, Drug Users 
ผู้เขียน
577070016-4 นาง วรรณา ภาจำปา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0