2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An improvement of Electromotive Force in Switched Flux Permanent Magnet Generator by using Multi-tooth Technique.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม South Asia Institute of Science and Engineering, Washington University in St. Louis  
     สถานที่จัดประชุม 11 Slim Barracks Rise, one-north Executive Centre #06-04, Singapore 138664 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2562 
     ถึง 21 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The design technique for improving the electromotive force (EMF) of switched flux permanent magnet (SFPM) generator was proposed through the simulations based on 2-D finite element method. The Multi-tooth technique was performed to adjust the stator structure of generator, while the number of electrical phase of the generator was reduced according to the desired structural circumstance. The phase flux linkage, EMF and cogging torque of the multi-tooth SFPM generator were characterized and were compared with those of the conventional SFPM generator. The results show that the multi-tooth SFPM generator can produce 4% higher EMF than that of conventional model at same rotational speed. The proposed structure indicates similar cogging torque as the conventional structure, however the proposed multi-tooth SFPM generator requires only half volume of permanent magnet compared to the regular structure. Therefore, the proposed Multi-tooth design technique can be utilized to maximize the open-circuit phase EMF of SFPM generator. 
ผู้เขียน
615040027-7 นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0