2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาล่าช้าในเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม National Conference on Information Technology (NCIT2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2562 
     ถึง 25 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่) 11 
     หน้าที่พิมพ์ 19-24 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย โดยใช้ข้อมูลของเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุคือ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จากฐานข้อมูลกลางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัยจากงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ผ่านมา ได้ปัจจัยจำนวน 25 ปัจจัย ได้สร้างตัวแบบจำลองโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลคือ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคความใกล้เคียงกันมากที่สุด และเทคนิคนาอีฟเบย์ ทำการทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้องด้วยวิธี K-fold Cross-validation ผลการวิจัยปรากฏว่าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมีความถูกต้องมากที่สุดในการทำนายพัฒนาการทั้ง 5 ด้านคือ ด้านการเคลื่อนไหว 90.02 % ด้านด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 84.55% ด้านการใช้ภาษา 85.37% ด้านการเข้าใจภาษา 85.69% และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 89.41% 
ผู้เขียน
605020048-0 นาย อิทธิพล ดวงแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความวิจัยดีเด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 25 ตุลาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 0