2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Photocatalytic degradation of antibiotic over anatase/rutile/brookite Fe–N–TiO2 material under visible-LED light irradiation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม European Advanced Energy Materials & Technology Nanomaterials Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association of Advanced Materials (IAAM) 
     สถานที่จัดประชุม M/S Mariella, Viking Line 
     จังหวัด/รัฐ Stockholm, Sweden 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 ตุลาคม 2562 
     ถึง 11 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher International Association of Advanced Materials (IAAM) 
     บทคัดย่อ In this research, iron and nitrogen were used to adjust titanium dioxide photocatalyst (TiO2) to give enhanced photocatalytic activity under the visible light region. The co-modified TiO2 photocatalysts (Fe–N–TiO2) were synthesized through hydrothermal method using iron(III) nitrate nonahydrate (Fe(NO3)3·9H2O) and urea (NH2CONH2) as iron and nitrogen sources, respectively [1]. The influence of different iron and nitrogen concentrations was also investigated. The physical and chemical properties of the prepared Fe–N–TiO2 samples such as surface morphology, specific surface area, phase structure, crystallographic orientation, elemental composition, oxidation state and bandgap energy were characterized by FESEM, HRTEM, BET, XRD, XPS, EDX, XANES and UV-VIS-DRS, respectively. The results demonstrated that a series of Fe–N–TiO2 photocatalysts was successfully prepared by hydrothermal method and the different iron and nitrogen contents were significantly affected the physicochemical properties and photocatalytic activity. All modified catalysts displayed the anatase/rutile/brookite crystal phase mixture and the phase transition was found in the TiO2 samples as well; that is, the rutile and brookite phase contents increased with increasing iron content. In contrast, at higher nitrogen content, the rutile and brookite phases almost disappeared and showed mainly anatase phase. It can be implied that the nitrogen doping made the crystal structure resistance to phase changes. Moreover, the measured lattice parameter d-spacing values of (101) anatase of samples also changed when doped with iron and nitrogen into the TiO2 structure, indicating that Fe and N atoms can incorporate into TiO2 lattice structure in this particular concentration ranges [2]. The modified TiO2 catalysts displayed a nanorice or capsule shape and then most of them transformed to a spherical shape with increasing iron concentration. The high BET surface area was shown in terms of high iron and low nitrogen contents and the 2.5%N–1.5%Fe sample illustrated the largest and their value reached ~90 m2/g. The bandgap energy of all Fe–N–TiO2 samples was in the range 2.76-3.15 eV, which appeared lower than undoped TiO2 and anatase phase (3.20 eV) [3], resulting in the fact that the iron and nitrogen dopants can enhance the optical adsorption behaviour of the TiO2 from UV to visible light domain [4]. The location of nitrogen incorporated into TiO2 lattice was demonstrated in an interstitial position as N0, which confirmed by the N 1s XPS analysis [5]. In contrast, the Fe 2p XPS measurement cannot confirm the oxidation state of iron in TiO2 catalyst due to a very low concentration at the surface. However, the XANES can be verified; iron can incorporate deeply into the structure of TiO2 as Fe2+ and Fe3+ charge states. The photocatalytic activity of antibiotic ciprofloxacin was performed under visible-LED light illumination and nearly 70% of antibiotic was removed in 6 h by using the most active sample (2.5%N–1.5%Fe). Additionally, the TiO2 combined with iron and nitrogen dopants enhanced the charge separation as verified by photoluminescence result. Interestingly, the trend of photodegradation performance was directly proportional to the presence of rutile and brookite phase contents. 
ผู้เขียน
587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0