2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Parasitology International 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Opisthorchis viverrini (OV) infection is endemic to the Northeast Thailand where the prevalence of Type 2 Diabetes mellitus (T2DM) is higher whilst the incidence of cardiovascular diseases (CVDs) is lower than the rest of Thailand. Helminth infection has both nutritional and immunological impact on their definitive hosts. Thus, a cross-sectional study was performed to see the effects of OV infection on glucose and lipid profiles. For this purpose, 200 each of OV infected and uninfected residents were recruited and their glycated hemoglobin (HbA1c), total cholesterol, triglycerides, low- and high-density lipoproteins (LDL and HDL) levels and anthropometric measurements, including BMI were examined. Then, as the prospective follow- up study, changes of those metabolic parameters of OV positive subjects (n = 120) before and after Praziquantel (PZQ) treatment were monitored for six months. The results showed that OV infection has a protective effect against hyperglycemia (OR 0.482 and p = .04) and metabolic disease risk group (OR 0.478 and p = .03). OV positive participants had lower HbA1c (5.5% Vs. 6.01%, p = .001) but higher HDL (54.07 Vs. 49.46 mg/dL, p = .001) than OV negative participants that are statistically significant. After PZQ treatment for OV-positive subjects, their serum levels of HbA1c (p < .05) and HDL (p < .05) significantly rose during the follow up. Apparently, OV infection lowers HbA1c but increases HDL in definitive human hosts. 
     คำสำคัญ Opisthorchis viverriniHyperglycemiaType 2 diabetes mellitus, Metabolic disease, Liver fluke 
ผู้เขียน
577070031-8 Mr. RADHAKRISHNAN MUTHUKUMAR [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0