2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบตัวชี้วัดการเป็นเมืองที่มีการเดินทางอัจฉริยะ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง ทำให้รูปแบบการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและความเท่าทันของโลก จึงมีแนวคิดการพัฒนาเมืองในมิติด้านการเดินทาง คือ การเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility) อันเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญหนึ่งของแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งองค์การและสถาบันวิจัยระดับสากลหลายแห่งได้มีการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดระบบการเดินทางอัจฉริยะเอาไว้ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบตัวชี้วัดการเป็นเมืองที่มีระบบการเดินทางอัจฉริยะที่พัฒนาโดยองค์การและสถาบันวิจัยระดับสากล ได้แก่ CITYkeys, ISO, SCIS, ITU และ ETSI เพื่อให้ทราบว่าการที่เมืองจะถูกเรียกได้ว่ามีระบบการเดินทางอัจฉริยะนั้น อย่างน้อยที่สุดควรต้องประกอบด้วยตัวชี้วัดใดบ้าง ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดการเป็นเมืองที่มีระบบการเดินทางอัจฉริยะ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงการเดินทางที่หลากหลาย และตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้ ICT ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ระบบการเดินทางมีความอัจฉริยะ 
     คำสำคัญ 1. ตัวชี้วัด 2. เมืองอัจฉริยะ 3. การเดินทางอัจฉริยะ 
ผู้เขียน
615280043-1 น.ส. จุฑาทิพย์ กิจรักษา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0