2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genomic Organization of Repetitive DNA Elements and Extensive Karyotype Diversity of Silurid Catfishes (Teleostei: Siluriformes): A Comparative Cytogenetic Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Molecular Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI Publishing St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่ 14 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 3545 
     บทคัดย่อ The catfish family Siluridae contains 107 described species distributed in Asia, but with some distributed in Europe. In this study, karyotypes and other chromosomal characteristics of 15 species from eight genera were examined using conventional and molecular cytogenetic protocols. Our results showed the diploid number (2n) to be highly divergent among species, ranging from 2n = 40 to 92, with the modal frequency comprising 56 to 64 chromosomes. Accordingly, the ratio of uni- and bi-armed chromosomes is also highly variable, thus suggesting extensive chromosomal rearrangements. Only one chromosome pair bearing major rDNA sites occurs in most species, except for Wallago micropogon, Ompok siluroides, and Kryptoterus giminus with two; and Silurichthys phaiosoma with five such pairs. In contrast, chromosomes bearing 5S rDNA sites range from one to as high as nine pairs among the species. Comparative genomic hybridization (CGH) experiments evidenced large genomic divergence, even between congeneric species. As a whole, we conclude that karyotype features and chromosomal diversity of the silurid catfishes are unusually extensive, but parallel some other catfish lineages and primary freshwater fish groups, thus making silurids an important model for investigating the evolutionary dynamics of fish chromosomes. 
     คำสำคัญ fish cytotaxonomy; chromosome banding; FISH; rDNA classes; CGH 
ผู้เขียน
607020022-2 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0