2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ TIME OF USE ELECTRICITY RATES EVALUATION FOR RESIDENTIAL CUSTOMERS IN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Lithuanian Energy Institute 
     สถานที่จัดประชุม Lithuanian Energy Institute 
     จังหวัด/รัฐ Kaunas, Lithuania 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 24 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่) 16 
     หน้าที่พิมพ์ 204-213 
     Editors/edition/publisher Lithuanian Energy Institute 
     บทคัดย่อ At present, solar energy plays an important role in electrical grid. Due to its simple installation and reasonable cost of devices, trend of electricity generation by utilizing solar photovoltaic (PV) considerably increases leading to reduction of electric energy consumption from utility grid. Moreover, in Thailand, the government has an incentive to support electricity generation from solar PV by price adder to reduce dependence of fossil fuel. For these reasons, power demand in daytime and electric energy consumption seem to be reduced while power demand in night time still grows. The time-of-use (TOU) rate is one of the price-based demand response programs that widely used to offer electricity price rate for each time period in order to persuade customers to shift their power usage at peak demand period to off-peak demand period. This paper proposes a method for optimizing TOU rate and electricity consumption to minimize peak load, load variation and total customer’s energy cost. The genetic algorithm (GA) is employed to solve this optimization problem. The proposed TOU rate are classified into three rates based on time period consisting of peak load, mid-peak load, and off-peak load while the probability of customers to change their electricity consumption behavior is modeled by using the economic price elasticity of demand model. The numerical case studies will be performed on residential customers of provincial electricity authority (PEA) of Thailand. The TOU rate from the proposed method can reduce peak load, load variation, and total customer’s energy cost which may convince the customers to change their electricity consumption behavior. 
ผู้เขียน
605040120-6 นาย อติเทพ สุขะวัฒนพรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0