2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยโดยใช้แบบจำลองอุปสงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 
     จังหวัด/รัฐ กทม,ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2562 
     ถึง 24 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 413-420 
     Editors/edition/publisher การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     บทคัดย่อ เนื่องด้วยปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่ อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก อัน เนื่องมาจาก ในช่วงเวลากลางวันกำลังไฟฟ้าส่วนหนึ่งถูกชดเชย ด้วยกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง ส่งผลให้รูปแบบ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate (TOU) ที่ถูกใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บทความวิจัยนี้จึงนำเสนอ วิธีการหาอัตราค่าไฟฟ้า TOU ที่เหมาะสม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัย โดยอัตรา TOU จะถูกแบ่งออกเป็น 3 อัตรา ซึ่งแบ่งตามระดับความต้องการใช้กำลังไฟฟ้า ดังนี้คือ ช่วงที่มีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ (Off-Peak load) ปาน กลาง (Mid-Peak load) และสูง (Peak load) ตามลำดับ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและการ ไฟฟ้า โดยวัตถุประสงค์ของวิธีการหาอัตราค่าไฟฟ้า TOU ที่ เหมาะสม ประกอบไปด้วย การลดภาระโหลดสูงสุด การลด ความผันผวนของโหลด และการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในการประเมินการเปลี่ยนแปลงความ ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้ อาศัยหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ เรื่องความยืดหยุ่นของ อุปสงค์ต่อราคา (Price elasticity of demand) โดยการหา ค่าอัตราไฟฟ้า TOU ที่เหมาะสมนั้น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm: GA) ได้ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ ภายใต้ เงื่อนไขบังคับที่กำหนด คือ กำหนดความต้องการกำลังไฟฟ้า สูงสุด ความผันผวนของโหลด และค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้ารวมของ ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายหลังใช้อัตรา TOU ใหม่ต้องไม่สูงกว่าค่าเดิม กำหนดความแตกต่างของราคาค่าไฟฟ้าแต่ละช่วง กำหนดการ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีปริมาณเท่าเดิม โดย ใช้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ของ กฟภ. ซึ่งวิธีที่ นำเสนอนี้สามารถแสดงการประเมินอัตราค่าไฟฟ้า TOU ที่ เหมาะสมได้ โดยไม่ละเมิดเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ โดยความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงจาก เดิม 0.46% ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างช่วงที่มีความต้องการ ใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุด ลดลงจากเดิม 6.77% และค่าใช้จ่าย 
ผู้เขียน
605040120-6 นาย อติเทพ สุขะวัฒนพรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความดีเด่นด้าน Employ Innovation and Technology (ใช้นวัตกรรม) 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 23 กันยายน 2562 
แนบไฟล์
Citation 0