2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Safety-Based Evaluation of Strut-and-Tie Methods for Shear Design of RC Deep Beams in accordance with International Concrete Codes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN ISSN 2539-6161 
     ปีที่
     ฉบับที่ 47 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ On the basis of strut-and-tie models (STMs) in accordance with international concrete codes such as ACI 318-14, AASHTO LRFD, CSA A23.3, Eurocode2 and fib MC 2010, a safety-based evaluation of shear design methods for RC deep beams was performed and is reported in this paper. The variability in load actions and member resistances consisting of uncertainty in material characteristics, fabrication tolerances and modeling uncertainties were taken into account as random variables. By using Rackwitch-Fiessler’s procedure with typical ranges for normal and high strength concrete and an extensive range of live-to-dead load ratios, the reliability or safety indexes used to measure the safety level were investigated. It was found that the deep beams made from normal strength concrete and designed using STMs following the international codes considered here provided a satisfactory safety level. Finally, for each of the STMs for design of deep beams, probability-based reduction factors are suggested to fulfill the target reliability index by greater than 3.5. 
     คำสำคัญ deep beam, strut-and-tie model, structural concrete, reliability analysis 
ผู้เขียน
605040003-0 น.ส. ดวงธิดา หมื่นเดชา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0