2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of vitamin C supplementation on infectivity of Opisthorchis viverrini metacercaria in silver barb (Barbonymus gonionotus) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Bioscience Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by Innovative Scientific Information & Services Network 
     ISBN/ISSN 2218-3973 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 2204-2216 
     บทคัดย่อ The present study was carried out to evaluate effects of dietary vitamin C levels on infectivity of Opisthorchis viverrini metacercaria in silver barb (Barbonymus gonionotus). The Experiment I was conducted under laboratory conditions to examine susceptibility of different ages of B. gonionotus to infection with O. viverrini cercaria. Five groups (2, 5, 15, 30, and 50-day-old fish) exposed to 50 O. viverrini cercariae per fish for 24 h. The 100% of O. viverrini infection rate was achieved in all age-groups of fish. However, the highest intensity of the infection (12.90+0.52 metacercariae/fish) and the highest metacercarial recovery (25.80%) were observed in the group of age 50-day-old fish. For the Experiment II, 50-day-old B. gonionotus was conducted under laboratory conditions to investigate effects of different dietary vitamin C levels on disease resistance against O. viverrini. Five levels of vitamin C (0 as a control group, 500, 1,000, 1,500 and 2,000 mg per kg of diet) were used to prepare diets. Fish from each group were randomly sampled after 0, 3, 7 and 14 days post-feeding (30 fish at each sampling time) in order to be exposed to 50 O. viverrini cercariae per fish for 24 h. Challenged fish in a group fed diet supplemented with 2,000 mg/kg vitamin C for 14 days showed no infection and were O. viverrini-negative by histopathological examination. In contrast, 100% O. viverrini infection rate occurred all sampling time of the control group and 0 day sampling time of fish fed the dietary vitamin C supplementation. In addition, fish fed the diet supplemented with 2,000 mg/kg vitamin C for 14 days had 1.6 folds higher levels of SOD activity than those of the control group at the same sampling time. This study clearly indicated that B. gonionotus fed the diet supplemented with 2,000 mg vitamin C/kg of diet for 14 days were able to resist O. viverrini infection. 
     คำสำคัญ vitamin C, Opisthorchis viverrini, metacercaria, silver barb 
ผู้เขียน
597030014-4 น.ส. นัยนา เสนาศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0