2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Cuckoo Search Algorithm with Suitable Probabilistic Mutation Parameter for Global Optimization Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Science Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science at Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN ISSN 2586-9531 
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ As the complexity of the optimization problems increases over the last few decades, such as Congress on Evolutionary Computation-2017 (CEC-2017) benchmark functions, the development of new optimization techniques becomes evident more than before. Modern algorithms are required because the conventional algorithms are inadequate to solve the complicated problems. The Nearest neighbor cuckoo search with the probabilistic mutation, which is the improved cuckoo search algorithm using the topology of the nearest neighbor population and probabilistic mutation to fix the step size problem in search space is studied in this work. The proposed algorithm can solve the problem without using any NN topology and it provides better result than the NNCS. The of 0.06 was selected for both low and high dimensional problems. The proposed method has been compared with other previously reported algorithms such as ABC, CS, PSO, FA, GSA, GWO, MVO, MFO, QPSO, LCA, NNCS to investigate the improvement of efficiency over the original CS. 
     คำสำคัญ Cuckoo search, Lévy flight, Nature-inspired algorithm 
ผู้เขียน
607020030-3 นาย พัชระ นาเสงี่ยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0